යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ ඉදිකළ සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේ

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 88

wdrlaIl wxY idudðlhska yd isú,a ck;dj w;r iqyo;djh j¾Okh fldg ixys¢hdj Yla;su;a lsÍu Wfoid hdmkh, wdrlaIl fiakd uQ,ia:dkh bÈl< iyfhda.s;d uOHia:dkh újD; lsÍu hdmkh wdrlaIl fiakd wd{dm;s fïc¾ fckr,a rejka jks.iQßh uy;df.a m%Odk;ajfhka Bfha^11& isÿ lr ;sfnkjd.

cd;sl iu.sh” iyfhda.s;djh yd ixysÈhdj m%j¾Okh lrñka isú,a ck;djf.a ck ðú;h kxjd,Su Wfoid ifyda.s;d uOHia:dkh yryd jevigyka /ila l%shd;aul lsÍug kshñ; nj hdmkh wdrlaIl fiakd uQ,ia:dkh mjikjd.

wd.ñl, ixialD;sl, wOHdmk, fi!LHh, lDIsld¾ñl, ldka;d yd <ud iqNidOk wd§ wxY /ila fjkqfjka myiqlï iemhSu yd  jD;a;sh mqyqKq jevigyka meje;aùu iyfhda.s;d uOHia:dkh yryd isÿlsÍug kshñ;hs.

hdmkh wdrlaIl fiakd 10 ld,;=jlal= frðfïka;=j yd miajk bxðfkare n,ld frðfïka;= ks<OdÍkaf.a Y%u odhl;ajh hgf;a iyfhda.s;d uOHia:dkh bÈflreKd.

jevigyka wjia:djg hdmkh wdrlaIl fiakd 51, 52 yd 55 fiakdxldêm;sjreka we;=¿ hdmkh wdrlaIl fiakd hqO yuqod ks<OdÍka tlaj isáhd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...