වන අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවක් මරුට

0 76

idïmQ¾” ;x.mqrï m%foaYfha§ jk w,sfhl= myr§fuka ldka;djla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ jhi wjqreÿ 49la jQ m,a,slqäßmamq” ;x.mqrï m%foaYfha mÈxÑldßhla fuf,i urKhg m;aj we;s njhs.

wod< ldka;dj l=<shg .jhka iy t¿jka n,d.ksñka isáh§ fuf,i jk w,s m%ydrhg ,laj we;s njhs fmd,sish mjikafka.

uD; foayh uQ,sl ufyaia;%d;a mÍlaIKj,ska wk;=rej {d;Ska fj; Ndr§ we;s w;r idïmQ¾ fmd,sish bÈß úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...