අනන්‍ය සම ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතෙහි වත්මන් තත්ත්වය ජනපති විමසුමට

0 96

ish¨‍u mqrjeishkaf.a ðj o;a; Ôú;fha  jrla muKla ,nd .ksñka ksl=;a lsÍug wfmalaIs; wkkH iu äðg,a ye÷kqïmf;ys ^Unique Digital Identity Card& j;auka ;;a;ajh ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=udf.a úuiqug ,la fjhs.

kj ye÷kqïm; u.ska mqoa., ðj o;a; fN!;slj fukau wk;¾cd,hTiafia o oel.ekSug ms<sjk’ jvd;a ksjerÈ o;a; iuqodhlska iukaú; kj ye÷kqïm; úúO kS;s hgf;a md,kh jk fomd¾;fïka;= iy wdh;k wfmalaId lrk f;dr;=re wka;¾.; lr .kS.

.=jka .uka yd ßheÿre n,m;% ,nd.ekSfï isg úY%du jegqma” iuDoaê §ukd” wdodhï nÿ iy Pkaoh m%ldY lsÍu we;=¿ wjia:d /il§ bÈßm;a l<hq;= Ôj f;dr;=re tys we;=<;a fldg ;sfí.

ckdêm;s;=ud wdrlaIl f,alïj isáh§ äðg,a ye÷kqïm;l wjYH;dj fhdackd flß‚’ tys uQ,sl ieliqï 2012 jif¾§ wdrïN úh’  kj ye÷kqïm; ieliSu úoaj;a lñgqjla hgf;a f;dr;=re yd ;dlaIK wdh;kfha mq¾K u.fmkaùfuka iy ckdêm;s ld¾h idOl n,ldhl wëlaIKfhka isÿ flf¾.

ish¨‍ mqrjeishkag kj ye÷kqïm; yels blau‚ka ,nd.;yels jk whqßka lghq;= lrk f,i ckdêm;s;=ud Wmfoia ÿkafkah.

wo ^12& miajrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha § meje;s idlÉPdjg ckdêm;s f,alï mS’î’ chiqkaor” ckdêm;s m%Odk WmfoaYl ,,s;a ùr;=x., rdcH mßmd,k wud;HdxYfha f,alï fÊ’fÊ’ r;akisß, wdrlaIl f,alï úY%dñl fïc¾ ckrd,a lu,a .=Kr;ak, wdrlaIl wud;HdxYfha iyldr f,alïjreka jk  jreK Okmd, yd hQ’fla’ nKavdr, wd.uk, ú.uk md,l ù’î’ ir;a rEmisß, mqoa.,hka ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=fõ flduidßia ckrd,a úhdks .=K;s,l, frðiag%d¾ ckrd,a tka’iS’ ú;dkf.a” f;dr;=re ;dlaIK wdh;kfha iNdm;s chka; o is,ajd” m%Odk úOdhl ks,OdÍ uyskao fyar;a  hk uy;ajre tlaj isáhy.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...