වසංගතය පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරනවා – ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියයි

0 86

wdidÈ;hska yÿkd .ekSï, mÍlaIK, yqol,d lsÍï iy m%;sldr l%fudamdhka ;=<ska COVID-19 jix.;h md,kh lsÍug Y%S ,xldj ksjerÈ udjf;a .uka lrñka isák nj f,dal fi!LH ixúOdkh Bfha ^12& ksfõokhla ksl=;a lrñka ioyka lf<ah.

COVID-19 i|yd Okd;aul nj mÍla‍Id l< mqoa.,hskaf.a iïnkaO;d jeä ÈhqKq lsÍu u.ska COVID-19 we;s mqoa.,hska y÷kd .ekSu jeä ù we;s w;r uE; Èkj, iqÿiq jd¾;dlrKh isÿ lr we;.

COVID-19 w¾nqohg úi÷ï fiùu i|yd uehs 05 jk Èk f,dal fi!LH ixúOdkh úiska w;HjYH ridhkd.dr WmlrK, frday,a WmlrK, mqoa.,sl wdrlaIl WmlrK iy mßfNdack øjH Y%S ,xld rchg Ndr ÿka nj tu ksfõokfha oelafõ.

tu NdKav w;r PCR hka;%hla we;=¿ mÍlaIK WmlrK, HDU we|ka iy by< m%jdyk Tlaiscka moaO;s we;=¿ frday,a WmlrK iy w;ajeiqï uqyqKq iy weÿï we;=¿ mqoa.,sl wdrlaIl whs;u we;=<;a fõ.

f,dal fi!LH ixúOdkh l,dmSh jix.; frda. úoHd{hska i|yd f;dr;=re ,nd.ekSu fõ.j;a ksÍla‍IKhg iy isoaëka jd¾;d lsÍug iy m%cd uÜgfï ksÍla‍IKh Yla;su;a lsÍug WmldÍ úh.

2020 uehs 10 jk úg, Y%S ,xldj úiska ;yjqre lrk ,o frda.Ska 847la jd¾;d ù we;s w;r, mqoa.,hska 260la iïmQ¾K iqjh ,nd we;s w;r COVID-19 frda.fhka 9 fofkl= ñhf.dia ;sfí.

COVID-19 wêl f,i iïfma%IKh l< yels w;r, ;jÿrg;a iïfma%IKh ùu je<elaùu, jHdma;ùfï n,mEu wju lsÍu iy md,k mshjrhkag iydh ùu i|yd laI‚l mshjr .ekSu wjYH fõ.

Y%S ,xldfõ COVID-19 iQodku iy m%;spdr oelaùfï ie,eiau l%shd;aul lrkqfha iuia: b,lalh we;sj ffjrih tla mqoa.,fhl=f.ka ;j;a mqoa.,fhl=g iïfma%IKh ùu j<lajd,Su i|ydh.

COVID-19 i|yd Okd;aul nj mÍla‍Id l< mqoa.,hskaf.a iïnkaO;d jeä ÈhqKq lsÍu u.ska jhsrih we;s mqoa.,hska y÷kd .ekSu jeä ù we;s w;r uE; Èkj, iqÿiq jd¾;dlrKh o isÿ lr we;.

jeäjk ¨‍yqne£ï, mÍlaIK, yqol,d lsÍï iy m%;sldr l%fudamdhka yryd jix.;h md,kh lsÍu i|yd Y%S ,xldj ksjerÈ udjf;a .uka lrñka isàk nj f,dal fi!LH ixúOdkh mjihs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...