හැටන් බාර් විවෘත කරයි – දිගු පෝලිම්වල සිටින පිරිස් පාලනයට පොලිසියෙන්

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 80

yegka u;ameka y,a bÈßmsg È.= fmda,sï – msßi md,khg fmd,sish ueÈy;a fjhs
fldúâ 19 ffjirh me;srhdfï wjodku fya;=fjka jid oud ;snQ u;ameka wf,úie,a w;ßka rg ìu u;ameka wf,ú ie,a muKla ^13& Èk újD; lsßug iqrdnÿ fomd¾;=fïka;=j wjir ,nd§ ;sfnkjd.

yegka k.rfha rgìu u;ameka wf,úie,a muKla újD; lsÍu;a iu. u;ameka ñ, § .ekSug úYd, msßila meñ‚u;a iu. tu msßi md,kh lsÍug yegka fmd,sishg ueÈy;aúug isÿjQjd.

rg ìu ue;ameka wf,úie,la ;=,g mdßfNda.slhka lsysmfofkl= muKla /f.k u;ameka wf,ú lsßug;a” tu u;ameka wf,úie,a úIìcyrKhg ,la lsßug lghq;= lr ;snq‚.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...