ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 889ක් දක්වා ඉහළට

wfma%,a 22 jeksod isg wo olajd y÷kd .ekqKq 488 fofkla kdúl yuqod idudðlhka yd ta wdYs%;hka

0 104

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 889la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh mjikafka bka fu jk úg frda.Ska 498 fofkla muKla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák njhs.

wdidÈ;hska 382 fofofkla mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

tfiau ;j;a mqoa.,hka 105 fofkla muK ffjoH wëCIKh hgf;a frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj kjhla.

miq.sh wfma%,a ui 22 jeksod isg wo fmrjre 10 olajd ld,h ;=<§ furáka y÷kd .ekqKq fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 581la njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

tu tallh wo fmrjre 10 muK ksl=;a lrkq ,enQ o;a;hkag wkqj tf,i y÷kd .ekqKq 581 fokdf.ka 488 fofklau kdúl yuqod idudðlhka iy ta wdYS%;hka njhs jd¾;d jkafka.

fjk;a wdldrfhka y÷kd.ekqKq msßi 93la.

tfiau miq.sh meh 24l ld,fha§ fldfrdakd wdidÈ;hska 20 fofkl= muK ;yjqre lr .ekqKq njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

fuf;la jd¾;d jQ iuia; fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka 150 fofklau jd¾;d jkafka fld<U Èia;s%lalfhks.

mq;a;,u Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 35 fofkla iy .ïmy Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 36 fofkla jd¾;d jkjd.

fï w;r l¿;r Èia;s%lalfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 34la.

uykqjr Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 13lao l=reKE., Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 11lao hdmkh Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 7 fofklao jd¾;d jk njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

r;akmqr Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 5 fofkl=;a lE.,a, iy fudKrd., Èia;s%lalj,ska wdidÈ;hska isõ fofkl= ne.skq;a jd¾;d jkjd.

wdidÈ;hska fofofkl= ne.ska wkqrdOmqrh, l,auqfKa iy ud;f,a hk Èia;ss%lalj,ska jd¾;d jkjd.

tfiau nÿ,a,, ud;r, .d,a,, uvl,mqj iy fmdf<dkakrej hk Èia;s%lalj,ska tla wdidÈ;hl= ne.ska jd¾;d jk njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

tfiau úfoaYhkays isg meñK furg ksfrdaOdhk uOHia:dkhkays§ ksfrdaOdhkhg ,lafjñka isáh§ fldfrdakd wdidÈ;hka f,i y÷kd .ekqKq ixLHdj 45la.

tfiau wdidÈ;hka 66 y÷kd .ekqfKa furg y÷kd .;a ia:dkhkays isg ksfrdaOdhkh uOHia:dkhka fj; fhduq l< msßia w;frks.

fldfrdakd wdidokh jQ kdúl yuqod idudclhka 454 fofkla iy wfkl=;a yuqodjkaf.ka idudðlhka 11 fofkla fukau úfoaYslhka ;sfofklao jd¾;d jk njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...