මධ්‍ය කඳුකරයේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලට මහ වැසි

.dñŒ nKavdr b,x.ka;s,l - uiafl

0 85

uOHu l÷lrfha c, úÿ,sn,d.dr fmdaIl m%foaYj,g Bfha ^13& ijia ld,fha .s.=reï iys; Odrdksmd; jeis weo ye,S ;sfnkjd.

c,fmdaIl m%foaYj,g Bfha  ñ,sóg¾ 96 l j¾Idm;khla weo ye¨‍k nj;a” tu j¾Idj;a iu.  cd;sl c,úÿ,sn, moaO;shg wh;a udjqiaidlef,a c,dYh wä 01 l m%udKhla c,h msreK  nj;a, msgdr uÜgug  wo fm’j’ 06’00 jk úg wä 37 l m%udKhla c,h msÍug we;s nj;a tu c,dYh Ndr bxðfkarefjda mjikjd.

cd;sl c,úÿ,s n,moaO;shg wh;a” ,laImdk” kj ,laImdk” fmd,amsáh” leksfhdaka yd úu,iqf¾kaø hk c,dY 05 i|yd m%Odk jYfhka c,h iemfhkafka udjqiaidlef,a yd ldi,aß hk c,dY foflks.

udjqiaidlef,a c,dYhg hgj ;snQ mer‚ uiafl<sh k.rfha úydria:dkh we;=¨‍ i¾j wd.ñl ia:dkj, kgUqka ;ju;a c,fhka u;=j we;s whqre olakg ,efnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...