කොරෝනා ආසාදිත තවත් දෙදෙනෙක් හඳුනා ගැනේ

0 88

fldfrdakd wdidokh jQ ;j;a fofofkl= wo^13& miajre 03.05 muK jk úg ;yjqre flreKq nj jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg jd¾;d jk wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 891la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tu msßfika wdidÈ;hska 500 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

flfia fj;;a wdidÈ;hska 382 fofofkla mQ¾K iQjh ,nd we;s w;r  urKhg m;ajQ ixLHdj 9la.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...