හිටපු ඇමැති රාජිත මැයි 27 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

0 141

ysgmq fi!LH wud;H ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d uehs ui 27 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i fld<U ufyaia;%d;a wêlrKh wo^13& ksfhda. lr ;sfnkjd.

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .kq ,enQ rdð; fiakdr;ak uy;dq fld<U ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej fld<U ufyaia;%d;a ,xld chr;ak fufkúh úiska uehs ui 27 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i ksfhda. lr ;sfnkjd.

rdð; fiakdr;ak uy;dg t,a, ù we;s fpdaokdj jkafka wdkafoda,kd;aul iqÿ jEka udOH yuqj ixúOdkh lsÍuhs.

tu kvqfõ f;jk iellre jk ysgmq wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ksfhda. lrñka fld<U m‍%Odk ufyaia;‍%d;a ,xld chr;ak fufkúh wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; wo  ^13& miajrefõ ksfhda. flreKd.

rdð; fiakdr;ak uy;d wem u; uqod yßñka bl=;a foieïn¾ ui 30 jk od fld<U m%Odk ufyaia;%d;ajßh úiska ÿka ksfhda.h fld<U uydêlrK úksiqre uxcq, ;s,lr;ak uy;d úiska wo fmrjrefõ wj,x.= lrkq ,enqjd.

bka wk;=rej ryia fmd,sish bÈßm;a l< lreKq i,ld neÆ fld<U m%Odk ufyaia;%d;a ,xld chr;ak fufkúh úiska ielldr rdð; fiakdr;ak uy;d wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug mshjr .kakd f,i ksfhda.hla ksl=;a l<d.

miqj ielldr rdð; fiakdr;ak uy;d wo iji ish kS;s{jreka ud¾.fhka fmd,sishg bÈßm;a jQ w;r tys§ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka úiska ysgmq wud;Hjrhd w;awvx.=jg .kq ,enQ njhs fmd,sia udOH m%ldYl fmd,sia wêldÍ cd,sh fiakdr;ak uy;d lshd isáfha.

bka wk;=rejhs Tyq wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug ryia fmd,sish lghq;= lr ;sfnkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...