ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පනස් තුන් දහසකට අධික පිරිසක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

0 139

fldfrdakd ffjrih jHdma; ùu je<elaùu i|yd ud¾;=  ui 20 jk Èk iji yfha isg Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh mekùfuka miqj wo ^13& miajre yh olajd ld,h ;=<§ we¢ß kS;sh W,a,x>kh l< mqoa.,hka 53,547 fofkla w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

tu ld, iSudfõ§ fmd,sia Ndrhg .ekqKq r: jdyk ixLHdj 14333la.

fï w;r wo^13& oyj,a 12 isg iji 6 olajd .; jQ meh yhl ld,fha§ mqoa.,hka 466 fofkla w;awvx.=jg f.k we;s w;r fmd,sia Ndrhg .ekqKq r: jdyk ixLHdj 245la njhs fmd,sish mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...