කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 925ක් වෙද්දි සුවය ලැබූ ගණන 445 දක්වා ඉහළට

0 131

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 925la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

wo^15& WoEik 6 muK jk úg bka wdidÈ;hska 445 fofkl= mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s njhs fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

flfia fj;;a wdidÈ;hska 471 fofkla ;jÿrg;a frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furáka jd¾;d jk urK ixLHdj 9la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 108 fofkla muK fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...