ලොව පුරා කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ තුන ඉක්මවයි

0 129

fldúâ 19 wdidokh ùfuka f,dj mqrd isÿ jQ urK ixLHdj ,laI ;=k blaujd ;sfnkjd.

wo^15& fmrjre 10.45 muK jk úg urK 3,03,407la muK jd¾;d jk njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

tfiau fldfrdakd ffjrih wdidokh jQjkaf.a ixLHdjo ñ,shk 4.5 blaujd ;sfnkjd.

ta wkqj fï jk úg f,dj mqrd fldfrdakd wdidokh jQjkaf.a ixLHdj 45,26,992la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 17,05,686 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

fï w;r f,dj mqrd 25,17,899 fofkla ;jÿrg;a frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák w;r bka 45,560 fofkl= widOH ;;a;ajfhka miqjk njhs jd¾;d jkafka.

fï w;r tla rgla jd¾;d lrk jeäu wdidÈ;hska ixLHdj wfußldfjka ;jÿrg;a jd¾;djk w;r tu ixLHdj 14,57,593la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wfußldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 86,912la jk w;r 3,18,027 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ wfußldfjka jd¾;d jQ urK ixLHdj 1,715la.

bkamiqj jeäu urK ixLHdj jd¾;d jk tlai;a rdcOdksfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 2,33,151ls.

tlai;a rdcOdksfhka jd¾;d jk urK ixLHdj 33,614la jk w;r iqjh ,enQ ixLHdjla fuf;la jd¾;d jkafka keye.

fï w;r wdidÈ;hska .Kk ie,lSfï§ 12 jk ia:dkhg bkaÈhdj meñK ;sfnkjd.

bka§h udOH jd¾;d lrkafka bÈß meh lsysmh ;=<§ bkaÈhdj Ökh miqlr hkq we;s njhs.

Ökfhka wdidÈ;hska 82,933 fofkl= jd¾;d jk w;r bkaÈhdfjka fï jk úg jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 82,103la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bkaÈhdfjka wo Èkfha fï jk f;la jd¾;d ù we;s kj wdidÈ;hska ixLHdj 106la njhs jd¾;dj, oelafjkafka.

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hska jd¾;d jk wdldrh my; j.=fjka oelafõ.

[covid19-table searching=”true” showing=”20″ label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered”]

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...