හෙරොයින් කිලෝ 225කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමග සැකකරුවන් සිව් දෙනෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

0 121

fyfrdhska lsf,da 225 .%Eï 969la iu. iellrejka isõf fofkla je,sir m%foaYfha§ fmd,sia u;aøjH ld¾hxYfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ fmd,sia u;aøjH ld¾hxYfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=re u; rd.u, je,sir, kq..yj;a; mdr hk ,smskfha§ wod< iellrejka isõ fokd w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

tys§ fyfrdhska lsf,da 225 .%Eï 969la iy fyfrdhska cdjdru i|yd Wmfhda.S lr .;a njg iel lrk iqfLdamfNda.s fudag¾ r:hla iy leí r:hlao fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka wjqreÿ 24, 30, 50 iy 55 hk jhiaj, miqjk je,sir iy fydaud.u hk m%foaYj, mÈxÑlrejka njhs fmd,sish mjikafka.

iellrejka wo^15& fld<U ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYh jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...