මින් ඉදිරියට මුහුදු මහා විහාරස්ථානය සතු එක වැලි කැටයක් හෝ කිසිම පුද්ගලයකුට අත්පත් කර ගැනීමට ඉඩ තබන්නේ නෑ

uqyqÿ uyd úydrfha wdrlaIdjg yuqod uqr fmd

0 109

fmd;=ú,a uqyqÿ uyd úydrh iy tu N+ñh wdrlaId lsÍu i|yd jydu l%shd;aul jk mßÈ kdúl yuqod wkqLKavhla ia:dms; lrk f,i wdrlaIl f,alï úY%dñl fuc¾ fckrd,a lu,a .=Kr;ak uy;d ඊයේ ^14& kdúl yuqodm;s jhsia woañrd,a msh,a o is,ajd uy;dg ksfhda. lr ;sfnkjd.

ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a Wmfoia mßÈ fuu l%shdud¾.h .kakd njhs wdrlaIl f,alïjrhd lshd isáfha.

uqyqÿ uyd úydrhg whs;s bvï fjk;a md¾Yajhka úiska n,y;aldrfhka w;am;a lr.ekSu k;r lsÍfï wruq‚ka wo^15& Èk isg fuu kdúl yuqod wkqLKavh uqyqÿ uyd úydrfha ia:dmkh lrk njhs wdrlaIl f,alïjrhd tys§ lshd we;af;a.

uqyqÿ uyd úydrhg whs;s bvï fjk;a md¾Yajhka úiska n,y;aldrfhka w;am;a lr.ekSu iy úydria:dkfha bvï ysñlï .ek fï Èkj, isÿjk úúO .egqï ms<sn| fidhd ne,Sug meñfKk f,i kef.kysr m<d;a wdKavqldr wkqrdOd hyïm;a uy;añh wdrlaIl f,alïjrhdf.ka lrk ,o b,a,Sulg wkqj wdrlaIl f,alïjrhd Bfha^14& miajrefõ tu úydria:dkfha úfYaI ksÍlaIK pdßldjlg tlaj ;sfnkjd.

fï wjia:djg kef.kysr wdKavqldrjßhg wu;rj” jevn,k wdrlaIl udKav,sl m%OdkS iy hqo yuqodm;s ¨‍;skka fckrd,a Yfõkaø is,ajd” kdúl yuqodm;s jhsia woañrd,a msh,a o is,ajd” jevn,k fmd,siam;s pkaok úl%ur;ak hk uy;ajreka we;=¿ msßila tlaj ;sfnkjd.

uqyqÿ uyd úydrhg bvï wlalr 72 whs;sj we;s nj i|yka jqjo fï jk úg b;sßj we;af;a bvï wlalr 14 l m%udKhla nj o fuys§ fy<sj ;sfnkjd.

úydrhg whs;s ish¨‍ bvï h<s ,nd.ekSu i|yd wjYH lghq;= iïmdokh lr fok njo fmkajdÿka wdrlaIl f,alïjrhd lshd isáfha ñka bÈßhg úydria:dkh i;= tl je,s leghla fyda lsisu mqoa.,hl=g w;am;a lr .ekSug bv fkd;nk njhs.

kdúl yuqodj iy fmd,sish tlaj úydria:dkfha wdrlaIdj ;yjqre lrk f,i o wdrlaIl f,alïjrhd fuys§ Wmfoia § ;sfnkjd.

m<d;a wdKavqldr wkqrdOd hyïm;a uy;añh iu. w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;d yuqù fuys bÈß l%shdud¾. ms<sn| bÈß i;sfha§ idlÉPd lrk nj o wdrlaIl f,alïjrhd jeäÿrg;a lshd isáhd.

fï w;r §>jdmsh úydria:dkhg whs;s úYd, bvï m%udKhla o fjk;a md¾Yajhka úiska n,y;aldrfhka w,a,df.k we;s w;r tu bvï kej; ,nd.ekSu i|yd o lghq;= lrk nj wdrlaIl f,alïjrhd lshd isáfha.

>jdmsh úydria:dkh o ksÍlaIKh lsÍu i|yd wdrlaIl f,alïjrhd we;=¿ msßi Bfh §>jdmsh úydria:dkhg o Bfha iji f.dia ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...