කොරෝනා ආසාදිතයින් තිස් දෙදෙනෙකු සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 477 දක්වා ඉහළට

0 137

fldfrdakd wdidÈ;j frday,a.;j isá ;j;a ;sia fofofkl= mQ¾K iqjh  ,nd wo Èkfha frday,aj,ska msgj .sh nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fldfrdakd wdidÈ;j iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 477la olajd by< hkjd.

flfia fj;;a ;j;a wdidÈ;hska 439 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák w;r fldfrdakd wdidokh fya;=fjka urKhg m;ajQ ixLHdj 9la.

flfia fj;;a mqoa.,hka 112 fofkla fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a frday,a .;j m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...