පිරිස් රැස් කරවා දේව මෙහෙයක් පැවැත්වූ බව කියන දේවගැතිවරයකුට එරෙහිව නිරෝධායන පනත අනුව නීතිය

0 104

msßila /ia lr foaj fufyhla meje;ajQ nj lshk foaj.e;sjrhl=g tfrysj ksfrdaOdhk mk; wkqj kS;suh mshjr .eksug wjYH lghq;= wrUk nj uyjej uyck fi!LH mÍCIljrhd mjikjd.

udrú, fmd,sish iy uyjej uyck fi!LH mÍlaCIljreka wod< foaj fufyh mj;ajñka isáh§ wo^16& Èk oyj,a foaj fufyh mj;ajñka isá ia:dkh jg,d ;sfnkjd.

udrú, k.rfha f;uy,a f.dvke.s,a,l by<u ud,fha fuu foaj fufyh mj;ajd we;s njhs jd¾;d jkafka.

wod< foaj fufyh i|yd l=vd orejka ;sfofkl= iy ;j;a mqoa.,hka 27 fofkl= iyNd.s lrjd f.k we;s njhs fmd,sish mjikafka’

tfiau tf,i foaj fufyhg tlaj isá msßfika 18 fofkla ldka;djka njo jd¾;d jkjd.

foajfufyhg iïnkaO ù isá we;euqka uqj wdjrKo Ndú; lr ;sî fkdue;s njhs jd¾;d jkafka.

ksfrdaOdhk mk;g wkqj msßia /ia lrñka lsisÿ lghq;a;la isÿ lsÍu ;ykï lr ;sfnkjd.

tjka miqìul foaj.e;sjrhd wjia:d .Kkdjl§u foaj fufyhka mj;ajd we;s njg m%foaYjdiSka fmd,sishg meñKs,s lr ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...