හෙට දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය

0 97

wo^16& rd;S% mekjQ we¢ß kS;sh t<efUk i÷od Èk fmrjre 5 olajd uq¿ Èjhskg wLkavj ls%hd;aul nj ckdêm;s udOH wxYh mjikjd.

ta wkqj fyg^17& uq¿ Èjhskgu we¢ß kS;sh ls%hd;aul jkjd.

tfiau fld<U iy .ïmy yer fiiq Èia;s%lalhka i|yd uehs 18 jk i÷od WoEik myg <sys,a flfrk we¢ß kS;sh h,s tÈku rd;S% wgg h,s mkjkq ,nkjd.

ta wdldrfhka t<efUk 23 jk fikiqrdod Èkm;d rd;S% wfÜ isg miqod fmrjre my olajd we¢ß kS;sh ls%hd;aul njhs ckdêm;s udOH wxYh mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...