ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 949 දක්වා ඉහළට

0 142

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^16& rd;S% 08’05 muK jk úg 949 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wo Èkfha tu ld,h jk úg kj wdidÈ;hska 14 fofkl= y÷kd.ekSu;a iu.ska.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska 420 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nuka isákjd.

fï w;r fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 520la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd frda. ,laIK hehs ielh u; mqoa.,hka 106 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

furg§ fldfrdkd wdidÈ;hska 9 fofkl= urKhg m;ajQjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...