සුවය ලැබූ 43 දෙනෙක් අදත් රෝහල් පහකින් පිටව යයි

0 104

fldfrdakd wdidÈ;j m%;sldr ,nñka isá frda.Ska 520 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj wo^16& Èkfha§ iqj jQ wdidÈ;hska 43 fofkla frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

Tjqka msgj f.dia we;af;a cd;sl fndajk frda. úoHdh;kh, je,slkao uQ,sl frday,, uq,af,aßhdj uQ,sl frday,, kdúl yuqod frday, iy fydaud.u uQ,sl frday, hk frday,aj,sks.

cd;sl fndajk frda. úoHd;kfhka iqjh ,enQjka fofofkl= msgj f.dia we;s w;r je,slkao uQ,sl frdayf,ka msgj .sh ixLHdj myla.

uq,af,ßhdj uQ,sl frdayf,ka iqjh ,enQjka 15 fofkl= msgj f.dia we;s w;r tla wfhl= msgj f.dia we;af;a fydaud.u uQ,sl frdayf,ks.

fï w;r kdúl yuqod frdayf,ka iqjh ,o frda.Ska 20 fofkla msgj f.dia we;s njhs jix.; frda. úoHd;kh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...