අම්ෆන් චණ්ඩ වෙයි – නැවත දන්වනතුරු ධීවර හා නාවුක කටයුතුවල නොයෙදන්න – කාලගුණයෙන් රතු නිවේදනයක්

0 103

.sksfldK È. fnx.d, fndlal uqyqÿ m%foaYh wdYS%;j meje;s wï*ka iq<s l=Kdgqj pKav iq<s l=Kdgqjla olajd j¾Okh ù we;ehs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

th wo ^17& WoEik 8.30 muK jk úg ;s%l=Kdu,fha isg Bidk foiska lsf,daóg¾ 610la muK W;=re wlaIdxY 11.4;a kef.kysr foaYdxY 86.0;a wdikakj ia:dk.;j mj;sk njo tu fomd¾;fïka;=j wo^17& oyj,a 12g ksl=;a lrkq ,enQ ksfõokfha oelafjkafka.

r;= j¾K LdKavh hgf;a fuu ksfõokh ksl=;a lr we;s w;r tys jeäÿrg;a oelafjkafka fuu wï*ka iq<sx l=Kdgqj bÈß meh 12l ld,h ;=<§ b;d pKav iq<s l=Kdgqjla olajd j¾Okh fõ hehs wkqudk flfrk njhs.

tfiau bÈß meh 24 ;==<§ W;=re foig;a bka wk;=rej W;=rg nrj Bidk foig yeÍ 20 jk Èk jk úg ngysr fnx.d, fjr< fj; .uka lrkq we;ehs n,dfmdfrd;a;= jk njhs ld,.=K úoHd fomd¾;dfïka;=j mjikafka.

mq;a;,fï isg .d,a, iy yïnkaf;g yryd fmd;=ú,a olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<f`.a fõ.h úáka úg mehg lsf,daóg¾ 60;a 70;a olajd jeäh yels nj;a .sksfldK È. iy hdno ksß; È. fnx.d, fndlal uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ wiQjla wkQjla jk iq<x iu. úáka úg yuk mehg lsf,daóg¾ 110la olajd jk m%ydrd;aul iq<x o n,dfmdfrd;a;= úh yels njhs tu ksfõokfha oelafjkafka.

wï*ka iq<s l=Kdgqfõ n,mEu fya;=fjka bÈß meh 24l ld,fha§ Èjhsk jgd jk .eUqre iy fkd.eUqre uqyqÿ m%foaYj,g ;o jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels w;r iq<x fõ.h laIKslj mehg lsf,daóg¾ 60;a 70;a w;r w.hla olajd by< hdug bv we;s neúka tu uqyqÿ m%foaY laIKslj r¿ùug jeä yelshdjla mj;sk njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

ukakdru isg fld<U, .d,a, iy yïnkaf;g yryd fmd;=ú,a olajd jk fjr< wdikak uqyqÿ m%foaYj, uqyqÿ r< óg¾ folla fol yudrla muK by< hdfï yelshdjla mj;sk nj;a ta fya;=fjka uqyqÿ r< f.dvìug meñKSfï yelshjla mj;sk nj;a wod< ksfõokfha oelafjkjd.

f.dvìï m%foaY ie,lSfï§ bÈß meh 72l ld,fha§ ol=K, niakdysr, inr.uqj, uOHu iy jhU m<d;aj, jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels w;r we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 150 blaujQ b;d ;o jeiso we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a lshd isáfha Èjhsk yryd iq<f`.a fõ.h mehg lsf,daóg¾ 50la 60la olajd jeä úh yels njhs.

tfiau kej; oekqïfok;=re Èjhsk jgd jk .eUqre iy fkd.eUqre uqyqÿ m%foaYj, ëjr iy kdjql lghq;=j, fkdfhfok f,i;a oekg fuu uqyqÿ m%foaYhkays ëjr lghq;=j,g fh§ isák msßia jydu f.dvìug fyda wdrlaIs; ia:dkhla fj; meñfKk f,ig;a ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j okajd isákjd.

tfiau ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j úáka úg ksl=;a lrkq ,nk ksfõok iïnkaOfhka wjOdkh fhduqlrk f,ig Tjqka ëjr iy kdjql m%cdjf.ka b,a,d isákjd.

ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j úiska wo^17& oyj,a 12g ksl=;a lrkq ,enQ ksfõokh my;ska oelafõ.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...