අදත් 18 දෙනෙක් සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව යයි

0 90

fldfrdakd wdidÈ;j Èjhsfka frday,a y;l m%;sldr ,nñka isák wdidÈ;hska w;ßka 18 fofkl= iqjh ,nd f.ù .sh meh 24l ld,h ;=<§ frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

tu wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh wo^17& fmrjre 10g muK ksl=;a lrkq ,enQ jd¾;djg wkqj tu msßia cd;sl fndajk frda. úoHd;kh, uq,af,ßhdj uQ,sl frday,, brKú, frday, iy fydaud.u uQ,sl frday, hk frday,a y;frka fuu msßia msgj f.dia we;s njhs.

ta wkqj cd;sl fndajk frda. úoHd;kfha m%;sldr ,nñka isá y;a fofkl= mQ¾K iqjh ,nd wo Èkfha frday,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

uq,af,ßhdj uQ,sl frdayf,ka frda.Ska ;sfofkla iy brKú, frdayf,ka frda.sfhla wo Èkfha msgj f.dia we;s njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

iqjh ,enQ ;j;a frda.Ska y;a fofkl= msgj f.dia we;af;a fydaud.u uQ,sl frdayf,ks.

ta wkqj wo Èkfha msgj .sh 18 fokdo iu.ska fï jk úg iqjh ,nd we;s iuia; ixLHdj 538la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjrih fyj;a fldúâ 19 wdidokh ùfuka furg§ isÿ jQ urK ixLHdj 9la.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...