බිරියගේ පොලු පහරින් සැමියා මරුට – පොලු පහරට හේතුව පවුල් ආරවුලක් දුරදිග යාම

0 77

m,a,u, fmßhuvq wd`ä.u m%foaYfha ksjil mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ mjq,a wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka ldka;djla úiska ;u ieñhdg fmd,a,lska myr§ >d;kh lr we;s njhs.

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a fmßhuvq, wd`ä.u m%foaYfha mÈxÑj isá 61 yeúßÈ wfhl= njhs fmd,sish mjikafka.

ielldr ldka;dj w;awvx.=jg f.k we;s w;r weh wo^17& wdkuvqj ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

m,a,u fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...