කේරළ ගංජා කිලෝ හතකට අධික ප්‍රමාණයක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 78

flar< .xcd lsf,da y;la iu. iellrejl= w;awvx.=jg .ekSug uykqjr fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYfha ks,OdÍka iu;aj ;sfnkjd.

fmd,sia u;aøjH ld¾hxYfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rla .f,afj, fmd,sia n,m%foaYfha j,iajej ud¾.fha isÿ l< jeg,Sul§ ;S%frdao r:hlska flar< .xcd m%jdykh lrñka isá mqoa.,hl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tys§ iellre ika;lfha ;sî flar< .xcd lsf,da folhs .%Eï 160la fidhd .ekSug fmd,sish iu;aj ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .kq ,enQ iellref.ka isÿ lrk ,o uQ,sl m%Yak lsÍïj,ska miqj iellref.a ksji mÍCId lsÍfï§ ;j;a flar< .xcd lsf,da 4 .%Eï 990la fidhd .ekSug yels ù we;s njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre jhi wjqreÿ 36la jQ m;afldrf.d,a,, .f,afj, ,smskfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish lshd isáfha.

iellre wo^17& oUq,a, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r uykqjr u;aøjH ld¾hdxYh jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...