හෙරොයින් සමග තිදෙනෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

0 79

ukakdru fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rla u; uyj fmd,sia n,m%foaYfha isÿ l< jeg,Sul§ fyfrdhska iu. iellrejka ;sfofkl= w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish lshd isáfha wod< iellrejka ;sfokd fyfrdhska .%Eï 301 ñ,s.%Eï 409la m%jdykh lrñka isáh§ w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

wod< f,dß r:ho fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

fuf,i w;awvx.=jg .ekqKq iellrejka mE,shf.dv iy .,a.uqj hk m%foaYhkays mÈxÑ jhi wjqreÿ 23, 30 iy 39 hk jhiaj, miqjk wh njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellrejka uyj ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miqj rlaIs; nkaOkd.d .; lr ;sfnkjd.

jeäÿr úu¾Yk u;aøjH ld¾hdxYh u.ska isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...