අක්කාගේ සහ මස්සිනාගේ රණ්ඩුව බේරීමට ගිය නංගිට පිහිපහරක්

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 86

hdmkh, fldälduï, fj,a,dïfmdlalä m%foaYfha§ ish wlald yd uiaiskd w;r we;sjq rKavqjla fíÍug .sh ;re‚hlg Bfha^16& iji msys myrla t,a,ùfuka ;=jd, ,nd we;s nj hdmkh fldälduï fmd,sish mjikjd.

fldälduï fmd,sish mejiQfõ wUq ieñ wdrjq,la isÿjq wjia:dfõ wod< ldka;djf.a keÕ‚h wdrjq, úi£ug ueÈy;aùfï§ msysmyrla t,a,ú we;s njhs.

msysmyr t,a,ùfuka hdmkh, fldälduï, fj,a,dïfmdlalfkhs m%foaYfha mÈxÑ 23 yeúßÈ ;re‚hla ;=jd, ,nd hdmkh frday,g we;=<;a fldg we;s njo fmd,sis mjikjd.

;=jd,ldßhf.a ;;ajh nrm;, fkdjk w;r” isÿùu iïnkaOfhka fldälduï fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...