ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 960ක්

0 69

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 960la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wo^17& miajre 1.05 muK jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 413la njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

wdidÈ;hska 538 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

furáka urK 9la jd¾;d jk w;r fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh  u; mqoa.,hka 209 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

miq.sh wfma%,a ui 22 jkod isg wo Èkfhafï olajd jQ ld,fha§ YS% ,xldfjka jd¾;d jk ;yjqre lrk ,o frda.Skaf.a .Kk 652la njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

bka wdidÈ;hska 557 fofklau kdúl yuqod idudðlhka iy ta wdYS%;hka njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

miq.sh meh 24l ld,fha§ furáka fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska 25  fofkl=  ;yjqre lrf.k ;sfnkjd.

flfia kuq;a miq.sh meh úis y;rl ld,fha§ wdidÈ;hska 18 fofkl= mQ¾K iqjh ,nd msgj f.dia we;s njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

cd;sl fndajk frda. úoHdh;kfha wdidÈ;hska 102lao je,slkao uQ,sl frdayf,a wdidÈ;hka 31lao ;j;a frda.sfhl= frday, fj; fhduq flfrñka mj;sk njo tu tallh wo fmrjre 10g ksl=;a l< ksfõokfha i|yka.

uq,af,aßhdj uQ,sl frdayf,ka oekg m%;sldr ,nñka isák frda.Ska ixLHdj yegla.

brKú, frdayf,ka wdidÈ;hka 5lao ld;dkal=ä frdayf,ka tla wdidÈ;hl=o fydaud.u uQ,sl frdayf,ka wdidÈ;hka 21 fofklao m%;sldr ,nñka isákjd.

wdidÈ;hska 192 fofofkla kdúl yuqod frdayf,a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tlalh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...