ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 981 දක්වා ඉහළට

0 72

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 981la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

ta wo^17& rd;S% 11.05 muK jk úg kj wdidÈ;hska 21 fofkl= ;yjqre lr .ekSu;a iu.sks.

ta wkqj fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 434la njhs fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

wdidÈ;hska 538 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

furáka urK 9la jd¾;d jk w;r fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh  u; mqoa.,hka 209 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...