කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

0 102

fld<U iy .ïmy Èia;s%lalhka yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal 23 i|yd mkjd ;snQ we¢ß kS;sh wo^18& fmrjre myg bj;a flreKd.

flfia fj;;a fld<U iy .ïmy Èia;s%lal folg we¢ß kS;sh kej; oekqïfok;=re wLKavj ls%hd;aul njhs ckdêm;s udOH wxYh mjikafka.

fld<U iy .ïmy yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal 23 i|yd wo isg t<efUk 23 jk fikiqrdod olajd iEu Èklu rd;S% 8 isg miqod WoEik 5 olajd we¢ß kS;sh ls%hd;aul flfrkjd.

we¢ß kS;sh wLKavj meje;sho ckÔú;h iy wd¾Ólh ls%hdldÍ;ajh h:d ;;a;ajhg m;a lsÍfï lghq;= miq.sh 11 jkod isg úfYaI jevms<sfj<la hgf;a wdrïN flreKd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...