ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 991ක් දක්වා ඉහළට

0 110

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^18& rd;S% 10 muK jk úg 991la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

wo Èkfha jd¾;d jQ fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 10la.

ta wkqj iuia; wdidÈ;hska 991 fokdf.ka fï jk úg wdidÈ;hska 559 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

;j;a wdidÈ;hska 423 fofkl= frday,a.;j ;jÿrg;a m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd ffjri wdidokh fya;=fjka furg isÿ jQ urK ixLHdj 9la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 149 fofkla fldfrdakd frda. ,laIK njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a Èjhsfka frday,a lsysmhl ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...