නිවසක් තුල සඟවා තිබූ ඇත් දලයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

0 104

l;r.u, f.da;ó.u m%foaYfha  fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldh iy kdúl yuqodj tlaj wo^18& taldnoaOj isÿ lrk ,o fufyhqul§  ksjila ;=< iÕjd ;snQ we;a o,hla iuÕ iellrejl= w;awvx.=jg .ekSug iu;aj ;sfnkjd.

ol=Kq kdúl úOdkhg wkqhqla; kdúl mqoa.,hska msßila wïn,kaf;dg fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldh iu. tlaj l;r.u, f.da;ó.u m%foaYh flakaø lr .ksñka úfYaI fidaÈis fufyhqula wo ^2020 uehs 18& l%shd;aul lrk ,È.

tys§ m%foaYfha ksjila ;=, iÕjd ;snQ  Wi wä 2 1$2la muK we;a o,hla fidhd .ekSug yelsj ;sfnkjd.

wod< we;a o<h iu. wod, ksjfia isá mqoa.,fhl=o ielmsg w;awvx.=jg .ekqKq njhs kdúl yuqodj mjikafka.

fuf,i w;a wvx.=jg .kakd ,o mqoa.,hd jhi wjqreÿ 29la jk tu m%foaYfhau mÈxÑlrejl= njg yÿkdf.k ;sfnkjd.

wod, iellre iy fidhd .kakd ,o we;a o,h bÈß úu¾Yk lghq;= i|yd l;r.u fmd,sish fj; Ndr §ug lghq;= l< njhs kdúl yuqodj mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...