හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 80

fyfrdhska .%Eï 10la iu. iellrejl= .,alsiai f.dkd fldaú, wi,§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ta .,alsiai fmd,sia ia:dkfha ks,OdÍka msßila úiska Bfha ^19& iji isÿ l< jeg,Sul§hs.

w;awvx.=jg .;a iellre jhi wjqreÿ 39la jk fudrgqj m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre.,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKhg wo^20& bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

.,alsiai fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r .,alsiai w`.=,dk m%foaYfha§o fydfrdhska .%Eï 50 ñ,s.%Eï 270la iu. iellrefjl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ta .,alsiai fmd,sia ia:dkfha ks,OdÍka isÿl< jeg,SulÈhs.

w;awvx.=jg .;a iellre jhi wjqreÿ 39la muK jk w`.=,dk m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish mjikafka.

iellre wo .,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r .,alsiai fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...