කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 1027 දක්වා ඉහළට

0 78

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^20& fmrjre 9.05 jk úg 1027 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj bka wdidÈ;hska 449 fofkla fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

iuia; wdidÈ;hska ixLHdfjka fï jk úg iqjh ,nd we;s wdidÈ;hska ixLHdj 569la jk njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

fï w;r fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furáka jd¾;d jk urK ixLHdj 9la.

flfia fj;;a ;j;a mqoa.,hka 135 fofkl= fldfrdakd frda. ,laIK hehs ielh u; ffjoH ksÍlaIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...