අධික දුර්ගන්ධයෙන් යුතු කුකල් අප්‍රද්‍රව්‍ය තොගයක් හොරෙන්ම වළ දැමීමට පැමිණි පිරිසකට අත්වූ ඉරණම

bkaÈl wreK l=udr - kdW,

0 72

l=l=¿ f.dúm,l uereKq i;=ka iy ì;a;r lgq we;=¨‍ wmøjH f;d.hla tu ud;f,a, kdW, m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha ydvqj m%foaYfha msysá ia:dkhl Bfha^19& rd;%Sfha j<oeóug iQodkï jQ wjia:djl f,dß r:hla iy ta i|yd meñ‚ msßia r‍|jd .ekSfï mqj;la ud;f,a ydvqj m%foaYfhka jd¾;d jkjd.

wêl ÿ¾.kaOhla yuñka f,dß r:hla ish .ïudkh yryd .uka lsßu fya;=fjka isÿl< fidhd ne,Sul § fuu l=l=,a u<l=Kq iys; f,dßh yuqjq njhs m%foaYjdiska lshd isáfha.

ydvqj m%foaYfha ;reK msßi f,dßh kj;df.k fmd,sishg yd mjq,a fi!LH fiajd ks,Odßka oekaj;a lr ;sfnkjd.

f,dßfha meñ‚ msßia yd ydvqfj, .ïjdiska w;r WKqiqï jpk yqjudrejla o tys§ isÿj we;s njhs jd¾;d jkafka.

—wjqreÿ .dkla ;siafia fï wh fï jefâ lrkjd’ .fï bkak nE n;a álla lkak nE’ orefjla f.or ;shd.kak nE yeuodu l=l=<a fldgqfõ .| tkjd’ fldÉpr lsõj;a fï .ek ljqre;a n,kafka ke’˜ hehs tu ia:dkhg meñK isá m%foaYjdiSka tl y`äka ish .ïudkfha meje;s .eg¨j iïnkaOfhka meñK isá ks,OdÍkag lshd isáhd.

uyck fi!LH mßlaIl ks,OdÍka iy fmd,sish ueÈy;a ù wêl ÿ¾.kaOh yuk l=l=,ka megjq f,dßh m%foaYfhka jyd bj;a lr .kakd f,i;a” tu ks,OdÍkaf.a wêlaIKh hgf;a tu u,l=Kq j< oeóugo mshjr .ekqKd.

.ïjdiska bÈßfha fi!LH wxY wjOdrKh lr isáfha .ïjdiSkaf.a .eg¨ iïnkaOfhka jydu fidhd n,d wjYH mshjr .kakd njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...