අධිඅවදානම් සහ අවදානම් ප්‍රදේශ හැර පළාත තුළ බස් රථ ධාවනය අද සිට

0 69

wêwjodkï yd wjodkï m%foaYhka yer m<d; ;=< nia r: Odjkhg wo^20& isg wjir ,ndfok nj u.S m%jdyk l<ukdlrK wud;HdxYh mjikjd.

fi!LH wxY ,ndfok Wmfoia wkqj th l%shd;aul flfrk njhs úIh Ndr wud;H uyskao wurùr uy;d i|yka lshd isáfha.

flfia fj;;a niakdysr m<d; ;=< tu fiajdjka l%shd;aul fkdjk nj o wud;Hjrhd lshd isáfha.

jeäÿrg;a woyia oelajQ wud;Hjrhd lshd isáfha nia r:j, .uka l< yelafla ;jÿrg;a wdik ixLHdjg iß,k u.Ska msßilg muKla njhs.

fï w;r wo^20& Èkfha isg w;HjYH fiajd we;=¿ rdcH yd fm!oa.,sl wxYfha fiajlhskag uqo,a f.jd m%fõY m;% ñ,§ f.k ÿïßfhka .uka lsÍfï myiqlï i,id we;s nj o wud;H uyskao wurùr uy;d lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...