ජුනි 20 වන දා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි වනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම කියයි

0 88

cqks 20 jk od ue;sjrKh meje;aúh fkdyels ;;ajhla mj;sk njg ksÍlaIKh lr we;ehs” ue;sjrK fldñiu fY%aIaGdêlrKhg oekqï § ;sfnkjd.

ta” md¾,sfïka;= ue;sjrKh cqks ui 20 meje;aùug iy md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug tfrysj f.dkq lr we;s fm;aiï wo f;jk Èkg;a i<ld neÆ wjia:dfõÈhs.

ksõia 24 wêlrK jd¾;dlre i|yka lf<a ue;sjrK fldñiu fjkqfjka fmkS isák ckdêm;s kS;S{ id,sh mSßia  uy;d fï nj wêlrKhg oekqï ÿka njhs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...