ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන පහ ඉක්මවයි

0 99

f,dj mqrd fldfrdakd ffjri wdidos;hskaf.a ixLHdj ñ,shk my blaujd ;sfnkjd.

wo^20& miajre 2 muK jk úg f,dj mqrd jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 50,00,599la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 19,70,918 iqjh ,nd we;s w;r jd¾;d jk urK ixLHdj 3,25,156la muK jkjd.

flfia fj;;a f,dj mqrd frday,aj, fkajdislj m%;sldr ,nk fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.ka 45,429 fofkla nrm;, ;;a;ajfhka iy wjodkï ;;a;ajfhka miqjk njgo úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd.

fï w;r f,dj rgla f,i jeäu wdidÈ;hska ixLHdjla jd¾;djk rg f,i ;jÿrg;a fmruqK f.k isákafka wfußldjhs.

ta wkqj wfußldfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 15,70,583 fofkla jk w;r bka 3,61,180 fofkla iqjh ,nd we;s w;r wdidÈ;hska 93,533 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska .Kk ie,lSfï§ fojk ia:dkfha miqjkafka reishdjhs.

reishdfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj fï jk úg 3,08,705la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 85,392 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r w;r 2,972 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 2,78,803 fofkla jd¾;d jk iamd[a[h wdidÈ;hska .Kk ie,lSfï§ f;jk ia:dkfha miqjkjd.

isõjk ia:dkhg n%iS,h meñK we;af;a wdidÈ;hska 2,71,885la jd¾;d lsÍu;a iu.ska jk w;r wdidÈ;hska 2,48,818 fofkla jd¾;d jk tlai;a rdcOdksh miqjkafka miajk ia:dkfhahs.

tfiau f,dj fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj ie,lSfï§ fojk ia:dkfha miqjkafkao tlai;a rdcOdkshhs.

tu ixLHdj 35,241la jkjd.

fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj ie,lSfï§ f;jk ia:dkhg m;aj isák b;d,sh wdidÈ;hska .Kk ie,lSfï§ yh jk ia:dkfha miqjkjd.

b;d,sfhka wdidÈ;hska 2,26,699la jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 1,29,401 fofkla iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;aj we;s ixLHdj 3,21,69la jkjd.

wi,ajdiS bkaÈhdfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj fï jk úg 1,06,886la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bkaÈhdfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 3,303la jk w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 42,309la jkjd.

tu iúia;rd;aul igyk my;ska n,kak.

tu igyk iÔúj hdj;ald,Sk jkakls.

[covid19-table searching=”true” showing=”150″ label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered”]

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...