කොරෝනා ආසාදිතව රෝහල්ගතව සිටි පිරිසෙන් තවත් 15ක් සුවය ලබා පිටව යයි

0 132

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;j frda.Skaf.ka ;j;a 15 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

tu tallh wo ksl=;a l< ksfõokhg wkqj wod< iqjh ,enQ frda.Ska msgj f.dia we;af;a frday,a ;=klsks.

ta cd;sl fndajk frda. úoHd;kfhka frda.Ska yh fofklao je,slkao uQ,sl frdayf,ka frda.Ska fofofklao kdúl yuqod frdayf,ka frda.Ska y;a fofklao jYfhks.

ta wkqj iqjh ,enQ iuia; frda.Skaf.a ixLHdj 584la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

flfia fj;;a f.ù .sh meh úis y;rl ld,fha§ wdidÈ;hska 35 fofkl= jd¾;d jQjd.

miq.sh wfma%,a ui 22 jkod isg wo^20& fmrjre 10 olajd jd¾;djk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 719la jk w;r bka 621 fofkla kdúl yuqod idudðlhka yd wdYs%;hka njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh ùu ksid YS% ,xldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 9la.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...