ජුනි 20 වන දා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි වනු ඇති – මැතිවරණ කොමිස අධිකරණයට කියයි

0 63

cqks 20 jkod ue;sjrKh meje;aúh fkdyels ;;a;ajhla mj;sk njg ksÍlaIKh lr we;s nj ue;sjrK fldñiu fY%aIaGdêlrKhg oekqï § ;sfnkjd.

ta md¾,sfïka;= ue;sjrKh cqks ui 20 meje;aùug iy md¾,sfïka;=j úiqrejd yeÍug tfrysj f.dkq lr we;s fm;aiï wo^20& f;jk Èkg;a i,ld neÆ wjia:dfõÈhs.

ue;sjrK fldñiu fjkqfjka fmkS isák ckdêm;s kS;S{ id,sh mSßia  uy;d fï nj wêlrKhg oekqï ÿka njhs wm wêlrK jd¾;dlre lshd isáfha.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...