බූස්ස නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි තවත් පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර ඉන් පිටව යයි

0 66

nQiai kdúl yuqod l|jqf¾ ia:dms; ksfrdaOdhk uOHia:dkh ;=, id¾:lj ksfrdaOdhk lghq;= wjika lrk ,o ;j;a mqoa.,hska 12 fofkl= Bfha ^19& jk Èk tu uOHia:dkfhka msg;aj f.dia ;sfnkjd.

id¾:lj ksfrdaOdhk l%shdj,sh wjika l< cd;Hka;r fk!ld wdrla‍IK rdcldÍkays kshq;= mqoa.,hska 12 fofkl= fuf,i nQiai kdúl yuqod ksfrdaOdhk uOHia:dkfhka msg;aj f.ia ;sfnkjd.

fuu mqoa.,hska ish¿ fokdu rcfha fi!LH Wmfoiaj,g wkqj ksfrdaOdhk uOHia:dkh ;=<ska msg;alr heùug;a Tjqka fj; ksfrdaOdhkh id¾:lj wjika l< njg ,nd‍‍fokq ,nk iy;slm;a ,nd§ug;a lghq;= flreKd.

ta wkqj fï jk úg lKavdhï 21la jYfhka mqoa.,hska 158la ksfrdaOdhkh wjika lr fuu uOHia:dkfhka msg;aj f.dia we;s w;r ;jÿrg;a nQiai ksfrdaOdhk uOHia:dkfhys Y%S ,dxlsl mqoa.,hska 73 l msßila ksfrdaOdhkh fjñka isákjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...