දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින්නයි CID හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ ශානි අබේසේකරට දන්වයි

0 151

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ysgmq wOHlaI fcHIaG fmd,sia wêldÍ Ydks wfífialr uy;dg foaYmd,k m<s.ekSï ms<sn| fidhd ne,Sfï ckdêm;s mÍCIK fldñika iNdj yuqfõ fmkS isák f,ig okajd ;sfnkjd.

ta foaYmd,k m<s.ekSula u; ;ukaf.a jev ;ykï l< njg mjiñka inr.uqj m<d;aNdr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd f,i lghq;= l< ,,s;a chisxy uy;d úiska ckdêm;s mÍCIK fldñika iNdj fj; isÿ l< meñKs,a,lg wod<jhs.

ta wkqj Bg wod<j m%ldYhla ,nd§u i|yd wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ysgmq wOHCI fcHIaG fmd,sia wêldÍ Ydks wfífialr uy;dg fyg ^22& Èkfha ckdêm;s fldñika iNdj yuqfõ fmkS isák f,ig oekqï§ ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...