එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය දින නියමයක්නොමැතිව වසා දැමේ

0 69

tlai;a wrdì tñ¾ rdcHfha wnqvdì ys msáys YS% ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h ;djld,slj jid oud ;sfnkjd.

;dkdm;s ld¾hd,fha ks, f*aianqla .sKqfï igykla ;nñka ksfõokh lr we;af;a ;dkdm;s ld¾hd,h Èk kshuhla fkdue;sj jid ouk njhs.

tfiau ;dkdm;s ld¾hd,h jid ;efnk ld,h w;r;=re my; oelafjk Bfï,a ,smskh fyda .dia;= rys; ÿrl;k wxlh Tiafia  ;dkdm;s ld¾hd,h yd iïnkaO úh yels njo wod< ksfõokfha oelafjkjd.

Bfï,a ,smskh slemb.abudhabi@mfa.gov.lk

ÿrl;k wxlh 800 119 119

;dkdm;s ld¾hd,fha f*aianqla .sKqfï m< lr ;snQ ksfõokh my; mßÈ fõ.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...