විදුලි සැර වැදී පුද්ගලයෙකු මරුට

0 96

wr,.xú, l¿lef,a m%foaYfha l=Uqrl§ mqoa.,fhl= úÿ,sier jeÈ ñhf.dia ;sfnkjd.

fuf,i ñhf.dia we;af;a wr,.xú, m%foaYfha mÈxÑj isá 32 wfhla.

isoaêh iïnkaOfhka ielmsg tu l=Uqre bvfï wkjir úÿ,s /yeka we| ;snq nj lshk ldka;djla w;awvx.=jg f.k we;s nj ioyka.

wr,.xú, fmd,Sish isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...