ශ්‍රී ලංකාවේ ආසාදිතයින් ගණන 1028ක් දක්වා ඉහළට යද්දි සුව වූ සංඛ්‍යාව 584ක් දක්වා ඉහළ යයි

0 113

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1028la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg frday,a.;j isák fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 435la jkjd.

fldfrdakd wdidÈ;jQ iuia; ixLHdfjka fï jk úg iqjh ,nd msgj f.dia we;s ixLHdj 584la jkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furg isÿ jQ urK ixLHdj 9la.

fï w;r fldfrdakd frda. ,laI iys; njg ielh u; mqoa.,hka 112 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

fï w;r fldfrdakd ffjrih wdidokh ù frday,a .; flreKq iuia; kdúl yuqod idudðlhka ixLHdfjka fï jk úg kdúl yuqod idudðlhka 237 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

tf,i frday,aj,ska msgj .sho Tjqka ;jÿrg;a fi!LH Wmfoia u; Èk 14l ksfrdaOdhk ls%hdj,shÜ i|yd fhduq lsÍug kdúl yuqodj mshjr f.k ;sfnkjd.

 

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...