ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට විෂය භාර අමාත්‍යංශයේ කිසිදු මැදිහත්වීමක් නෑ

0 112

,xld bkaÈhka Ths, iud.u TlafÜka 92 fmg%,a ñ, by< oeóu iïnkaOfhka rchg lrk fpdaokd mokï úrys; nj wud;h uyskao wurùr uy;d mjikjd.

wud;Hjrhd fmkajd fokafka ,xld bkaÈhka Ths,a iud.u iy 2003 jif¾ meje;s rch bkaOk ñ, iïnkaOfhka .súiqulg t<eU we;s njhs.

tu .súiqu m%ldrj ,xld bkaÈhka Ths,a iud.fï bkaOk ñ, by< oeóug úIh Ndr wud;HxYfhka úiSula isÿ lsÍu wjYH fkdjk njhs wud;Hjrhd mjikafka.

flfia fj;;a ñ, by< oeóu i|yd uqo,a wud;HxYfhka wkqe;shla ,nd.; hq;= nj;a Tjqka úiska uqo,a wud;HxYhg ,smshla fhduq lr we;s nj;a oekg we;s f;dr;=re jd¾;d jk njhs wud;Hjrhd fmkajd fokafka.

ta wkqj ,xld bkaÈhka Ths,a iud.u isÿ l< bkaOk ñ, by< oeóu iïnkaOfhka úÿ,sn, yd n,Yla;s wud;HxYfha lsisÿ ueÈy; ùula isÿj ke;s njo wud;H uyskao wurùr uy;d wjOdrKh lr isákjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...