හෙට(23) රෑ 8 සිට 26 වනදා පෙරවරු 5 දක්වා දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

0 220

fyg^23& rd;S% wgg mekfjk we¢ß kS;sh t<efUk 26 jk w`.yrejdod fmrjre my olajd uq¿ Èjhskg n,d;aul nj ckdêm;s udOH wxYh mjikjd.

tfiau tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka fld<U iy .ïmy Èia;%slal foflys we¢ß kS;sh kej; oekqïfok;=re È.gu l%shd;aul njhs.

fld<U iy .ïmy yer fiiq Èia;%slalj, fyg^23& fikiqrdod rd;%S 8 isg n,d;aul jk we¢ß kS;sh uehs 26 wÕyrejdod Wfoa 5g ,sys,a lrkq ,efí.

fuu Èia;%slalj, we¢ß kS;sh Èkm;d rd;%S 8 isg w¨‍hu 5 olajd oekj; oekqïfok;=re l%shd;aul jk njhs ksfõokfha oelafjkafka.

fld<U iy .ïmy Èia;%slal we¢ß kS;sh ;sìh§ ck Ôú;h h:d ;;a;ajhg m;a lsÍug wdrïN l< jevms<sfj< fyg;a l%shd;aul w;r uehs 26 wÕyrejdod isg fmr mßÈ bÈßhg f.k hkq ,nk njhs ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

l,ska ksl=;a l< ksfõokj, i|yka we¢ß kS;shg wod< fldkafoais fkdfjkiaj mj;sk njo tys oelafjkjd.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ....

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...