25 හැවිරිදි පෙම්වතා 17 හැවිරිදි පෙම්වතිය ලිංගික කටයුතු සඳහා අලෙවි කරයි – පෙම්වතා සහ ලැගුම්හල් හිමිකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

fmïj;sh ,sx.sl lghq;= i|yd wf,úhg fya;=j;a fy,s fjhs

0 97

[chka; ùrfialr je,a,jdh] ody;a yeúßÈ oeßhla fudkrd., ;siai mdr m%foaYfha ,.=ïy,l r|jdf.k ,sx.sl lghq;= i|yd uqo,g wf,ú l< nj lshk tu ;re‚hf.a fmïj;d iy Bg wkqn, ÿka ,e.=ïy,a ysñlrefjl= fudkrd., fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fudkrd., ;siai mdr m%foaYfha ,e.=ïy,l oeßhla n,y;aldrfhka r|jdf.k úúO mqoa.,hka yg uqo,g wf,ú lrk njg fudkrd., fmd,sishg ,o f;dr;=rla wkqj fudkrd., fmd,sisfha <ud yd ldka;d wxYfha ks,OdÍka úiska fuu iellrejka w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

úkaÈ; oeßh l=reKE., .,a.uqj m%foaYfha mÈxÑ ody;a yeúßÈ oeßhla nj;a ielldr fmïj;d l=reKE., l=Uqla.efÜ” ñ,a,f.d,a, m%foaYfha mÈxÑ úismia yeúßÈ ;reKfhla nj;a fmd,sish mjikjd.

fuu wmrdOhg wkqn,§fï fpdaokdj hgf;a w;awvx.=jg .;a ,e.=ïy,a ysñhd uyshx.Kh .srdÿrefldaÜfÜ m%foaYfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 47la muK jk mqoa.,hl= nj wkdjrKh ù ;sfnkjd.

fuu oeßh ielldr fmïj;d iu. ksjig fkdokajd bl=;a 18 jkod meñK iellref.a ys;jf;l=f.a ksjfia isg miqod fudkrd.,g meñK fuu ,e.=ïyf,a k;r ù we;s nj fmd,sia úu¾Ykj,§ wkdjrK ù ;sfnkjd.

fmd,sish mjikafka” Bg fmr fuu oeßh bl=;a fmnrjdß ui úis fojk Èk l=reKE., k.rfha jej rjqfï msysá ,e.=ïy,l§ fmïj;d iu. rd;%shla .; lr we;s njhs.

ody;a yeúßÈ oeßhla whq;= f,i r|jdf.k úúO mqoa.,hkag úl=KQ wef.a fmïj;d nj lshk fuu iellre fmd,sishg mjid we;af;a ;uka ;u fmïj;sh uqo,g ,sx.sl lghq;= i|yd mqoa.,hkag wf,ú lf,a l=,S ksjila ,nd .ekSug wjYH lrk uqo,a fidhd .ekSug njhs.

úkaÈ; oeßh ffjoH mÍlaIKhla i|yd frday,a .;lr we;s w;r w;awvx.=jg .;a ielldr fmïj;d iy Bg wkqn, ÿka ,e.=ïy,a ysñhd fudkrd., ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsßug kshñ;hs.

isoaêh iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk fudkrd., fldÜGdi Ndr fcHIaG fmd,sia wêldß iduka; §md,a úfÊfialr” iyldr fmd,sia wêldß tÉ’mS’fla .d,a,f.a hk uy;ajrekaf.a Wmfoia yd ksfhda. u; fudkrd., uQ,ia:dk fmd,sia ia:dkfha ia:dkdêm;s uq’m%’fmd’m bkaÈl .uf.a uy;df.a m%Odk;ajfhka fudkrd., fmd,sia <ud yd ldka;d wxYh jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...