මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කල පෙත්සම් සලකා බැලීම අද පස්වන දිනටත්

0 135

md¾,sfïka;=j h<s leojk f,i b,a,d iy ue;sjrK Èkh wNsfhda.hg ,la lrñka bÈßm;a lr ;snQ fm;aiï i,ld ne,Su wo miajk Èkg;a wdrïN lr ;sfnkjd.

ta w.úksiqrejrhd m%uqL mxp mqoa., úksiqre uvq,a, bÈßfhahs.

fuu fm;aiï miq.sh Èk 4 mqrdu i,ld ne,Su isÿ flreKd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...