සුවය ලැබූවන් ගණන 620 දක්වා ඉහළට – අදත් 16 දෙනෙක් සුවය ලබයි – නාවික හමුදාවේ 596න් 250කට සුවයි

0 106

fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j frday,a .;j isá ;j;a 16 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

jix.; frda. úoHd tallh lshd isáfha frday,a y;rl m%;sldr ,nñka isá 16 fofkla fuf,i wo Èkfha msgj .sh nj;a ta wkqj fï jk úg iqjh ,enQ iuia; ixLHdj 620la olajd by< hk nj;ah.

fuf,i msgj f.dia we;af;a kdúl yuqod frdayf,ka frda.Ska y;a fofklao cd;sl fndajk frda. úoHd;kfhka frda.Ska 4 fofklao uq,af,aßhdj uQ,sl frdayf,ka frda.Ska ;sfofklao je,slkao uQ,sl frdayf,ka frda.Ska fofofklao jYfhks.

ta wkqj fï jkúg frday,a.;j m%;sldr ,nñka isák fldfrdakd ffjri wdidÈ; frda.Ska ixLHdj 426la jkjd.

furáka jd¾;d jk iuia; fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska .Kk jk 1055la jk w;r bka 9 fofkla urKhg m;ajQjd.

fldfrdakd frda.Ska f,i iel iys; frda.Ska 110 fofkla fï jk úg f¾y,a.; lr we;s njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

fï w;r miq.sh meh úis y;rl ld,fha§ fldfrdakd wdidÈ; njg ;yjqre l< frda.Ska 27 fofkla y÷kdf.k ;sfnkjd.

miq.sh wfma%,a ui 22 jk Èk isg wo^22& fmrjre 10 olajd jQ ld,fha§ fldfrdakd ffjri wdidÈ; frda.Ska 747 fofkla y÷kdf.k we;s w;r bka 632 fofofkla kdúl yuqod idudðlhka iy ta wdY%s;hka njhs jix.; frda. úoHd tallh mikafka.

flfia fj;;a fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ iuia; kdúl yuqod idudðlhka ixLHdj 596la jk njhs jix.; frda. úoHd tallh wo ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka.

bka fï jk úg kdúl yuqod idudðlhka 250la muK iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka’ tf,i iqjh ,enQ kdúl yuqod idudðlhka frday,aj,ska msgj .sho ;j;a Èk 14l ksfrdaOdhkhlg hg;a flfrkjd.

 

 

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...