ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහල දැමෙන බවට පළවන වාර්තා සාවද්‍යයයි

mdßfNd.sl fiajd wêldßh  lshhs

0 120

.Dyia: .Eia is,skavrhl ñ, by< oeñula isÿfkdflfrk nj mdßfNd.sl fiajd wêldßh mjikjd.

.Dyia: .Eia is,skavrhl ñ, remsh,a 200lg wdikak uqo,lska by< kexúfï iqodkula mj;sk njg iudc udOH Tiafia iy we;eï md¾Yj úiska úúO m%pdr isÿlrñka isák njhs  tu wêldßh lshd isáfha.

flfia fj;;a tf,i ñ, by< kexúula isÿ fkdlrk nj;a tu m%pdr iïmq¾Kfhkau wi;H nj;a mdßfNd.sl fiajd wêldßh ioyka l,d.

fï olajd lsisÿ iud.ula .Eia ñ, by< kxjk f,i b,a,sula isÿlr fkdue;s nj o tu wêldßh fmkajd fokjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...