ලංගම ගොඩගන්න ජනපතිගෙන් යෝජනා මාලාවක්

0 127
  • ud¾. ;onohg ms<shulaf,i Park and Drive l%ufõohla
  • wdrlaIdjg m%uqL;ajh foñka mdi,a nia r: fiajh m%j¾Okh flf¾
  • fiajl Èß.ekaùfuka kdia;shg iy fydrlug ;s;

Y%S ,xld .ukd.uk uKav,h” ,dN ,nk m%uqL fmf<a wdh;khla njg m;a lsÍug ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=ud fhdackd ud,djla bÈßm;a lrhs.

NdKavd.drfhka uqo,a fjka lrkq fjkqjg NdKavd.drhg uqo,a ,ndÈh yels rdcH wdh;khla njg ,x.u m;alsÍug yels nj o ckdêm;s;=ud fmkajd fohs.

,xld .uk.uk uKav,fha j;auka ;;a;ajh úu¾Ykh i|yd wo ^21& miajrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha mej;s idlÉPdfõ§ ckdêm;s;=ud fï nj i|yka lf<ah.

i;sfha Èkj, fmrjrefõ iy miajrefõ oeä ud¾. ;onohla mj;S.

th iukh lrkq ms‚i ish fudag¾ r:fhka ld¾hd,j,g hk msßia fmdÿ m%jdyk fiajhg tla lr .ekSfï jeo.;alu ckdêm;s;=ud fmkajd ÿkafkah.

Bg ms<shula f,i  f;dard.;a ia:dkhl fudag¾ r:h kj;d fiajd ia:dkhg nia r:fhka .uka lsÍug wjYH l%ufõohla  ^Park and Drive& läkñka y÷kajd fokakehs ckdêm;s;=ud fhdackd lf<ah.

Wmßu myiqlï iys; nia r: Bg tlal<hq;= nj o t;=ud lSh.

mdi,a isiqka i|ydu wdrlaIdjg m%uqL;ajh foñka mdi,a nia fiajh m%j¾Okh l<hq;= we;ehs o rdcmlaI ue;s;=ud mejish.

mdi,a nia r: ly mdg .kajd uyd ud¾.fha § m%uqL;ajhla ,efnk wdldrfhka Odjkh lsÍu ms<sn|j o idlÉPd flßK.

,xld .ukd .uk uKav,hg wh;a nia r: iy fm!oa.,sl nia r: j¾K folla hgf;a Odjkhg fhoùfï jeo.;alu o ckdêm;s;=ud fmkajd ÿkafkah.

fiajl Èß.ekaùu, w¨‍;a l%u y÷kajd§u, kdia;sh wju lsÍu iy fydrlug ;s; ;eîu i|yd úêu;a mshjr wkq.ukh lsÍu .ek o idlÉPdjg ,la úh.

wdh;kh ÈhqKq lsÍu ms‚i ksrka;r m¾fhaIK iy iólaIK isÿ l<hq;=j we;ehs o ckdêm;s;=ud mejiSh.

4500 l muK olaI ld¾ñl ks,OdÍka lKavdhula ,xld .ukd .uk uKav,fha isá;s.

Tjqkaf.ka Wmßu m%fhdack f.k wdh;kfhka msg; kv;a;= lsÍï i|yd weKjqï Ndr.ekSfuka uqo,a bmehsh yels nj ckdêm;s;=ud i|yka lf<ah.

m%fhdackhg fkd.;a úYd, N+ñ m%udKhla ,x.u i;= fõ.

tu bvï ksis l<ukdlrKfhka o uqo,a bmehsh yelsh.

.%dóh m%foaYj, isg k.rhg lDIs wiajkq m%jdykfhka f.dúhdg fukau mdßfNda.slhdg o iyk ie,iSfï yelshdj ,x.u i;=j we;s nj ckdêm;s;=ud mejiSh.

mqyqKq mdi,a ;jÿrg;a ÈhqKq lr fiajl oekqu mq¿,a lsÍfï  jeo.;alu o ckdêm;s;=ud fmkajd ÿkafkah.

flá” uOH yd È.= ld,Sk ie,eiaulg wkqj iuia: l%shdj,sh bÈßhg f.k hdug o  ckdêm;s;=ud úiska Wmfoia fokq ,eìK.

ckdêm;s f,alï mS’î’ chiqkaor, ,xld .ukd .uk uKav,fha iNdm;s lsxia,s rKjl, m%Odk úOdhl id.r fyauka; jvqf.a, wOHlaI ckrd,a ^fmdÿ jHjidh& w;=, l=udr uy;d iy wOHlaI uKav, idudðlfhda idlÉPdjg tlaj isáhy.

Source : PMD News

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...